Algemene Voorwaarden Face to Feet care

Algemene Voorwaarden Uiterlijke Verzorgingsbranche (AV CZ/90 december 2009).

Deze Algemene Voorwaarden van ANBOS zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per januari 2010.

Definities:

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Face to Feet care: de rechtspersoon die geregistreerd is bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken, zich aangesloten heeft bij de brancheorganisaties ANBOS en actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche;

ANBOS: Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging te Utrecht; Consument: de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van Face to Feet care.

Overeenkomst: de overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging.

Uiterlijke verzorgingsbranche: het schoonheidsverzorgingsbedrijf of voetverzorgingsbedrijf.

Schoonheidsverzorgingsbedrijf: het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de huid en het uiterlijk van mensen uit schoonheidsoogpunt.

Voetverzorgingsbedrijf: het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de voet, voethuid en nagels, mede uit oogpunt van voorkoming van voetklachten.

Geschillencommissie: de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag;

Branchecodes: Branchecodes: de codes van het schoonheidsverzorging bedrijf, respectievelijk de ‘Code van de schoonheidsspecialist’.

ARTIKEL 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten en op de totstandkoming en uitvoering van alle behandelovereenkomsten en Productverkoop en alle mogelijke andere overeenkomsten van Face to Feet care.

ARTIKEL 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

Voorafgaand van de behandelovereenkomst wordt de cliënte door de professional geïnformeerd over:

 • De inhoud van de behandeling en de daarbij gebruikte hulpmiddelen en Producten;
 • De beoogde en te verwachten resultaten van de behandeling;
 • De mogelijke gevolgen en risico’s van de Behandeling en de wijze waarop nazorg wordt geboden;
 • De verwachte duur en frequentie van de Behandeling;
 • De kosten van de Behandeling en eventuele mogelijkheden van vergoeding van de verzekering;
 • De annuleringsvoorwaarden: afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren te worden geannuleerd, anders zijn wij gerechtigd 100% van de behandeling in rekening te brengen.

ARTIKEL 3

 1. Face to Feet care staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
 2. Face to Feet care licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. Face to Feet care vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
 3. Face to Feet care wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der techniek.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen van de consument

 1. De consument dient Face to Feet care voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
 2. De consument heeft de plicht alle door Face to Feet care gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

ARTIKEL 5 – Annulering

Gemaakte afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren worden geannuleerd. Indien de consument de gemaakte afspraak niet tijding annuleert, mag Face to Feet care 100% van het tarief van de behandeling in rekening brengen. Als de consument niet bij een afspraak komt opdagen, mag Face to Feet care de gehele tarief van de behandeling in rekening brengen. Gemaakte afspraken dienen telefonisch, via de mail of online te worden geannuleerd.

ARTIKEL 6 – Betaling

 1. Betalingen aan Face to Feet care dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Face to Feet care aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 2. Bij een reeks behandelingen kan Face to Feet care de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van de totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 7 – Aansprakelijkheid

 1. Face to Feet care is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan Face to Feet care of een persoon in haar dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen.
 2. De consument is tegenover Face to Feet care aansprakelijk voor door Face to Feet care geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 3. Face to Feet care is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de consument heeft mee genomen naar Face to Feet care.
 4. Face to Feet care heeft het recht om van de consument een schade vergoeding te eisen indien de consument meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 5. Face to Feet care meldt diefstal altijd bij de politie

ARTIKEL 8 – Klachten

 1. Het verdient sterke aanbeveling om tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de ondernemer in te dienen. Te lang wachten met het indienen van klachten, kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument.
 2. Face to Feet care dient klachten afdoende te onderzoeken. Face to Feet care zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden verwacht.
 3. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan De Geschillencommissie.

ARTIKEL 9 – Geschillenregeling

1. Geschillen tussen consument en Face to Feet care over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

2. Een geschil wordt door De Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij Face to Feet care heeft ingediend.

3. Nadat de klacht bij Face to Feet care is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij De Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij De Geschillencommissie, is Face to Feet care aan deze keuze gebonden. Indien Face to Feet care een geschil aanhangig wil maken bij De Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij hiermee akkoord gaat. Face to Feet care dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van De Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend een rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 10 – Nakomingsgarantie

1. ANBOS staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.

2. Tot maximaal een bedrag van € 7.500 per bindend advies, wordt dit bedrag door ANBOS aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 7.500 per bindend advies, wordt de consument dit bedrag uitgekeerd en voor het meerdere wordt de consument aangeboden zijn vordering aan ANBOS over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de betaling daarvan in recht zal vragen ter voldoening aan de consument.

3. ANBOS verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamenvereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:

 • aan het lid is surséance van betaling verleend.
 • het lid is failliet verklaard.
 • de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.

Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan ANBOS aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigd zijn.

ARTIKEL 11 – Wijzigingen

ANBOS zullen deze algemene voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.

ARTIKEL 12 – Afwijkingen

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen Face to Feet care en consument worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in het voordeel van de consument zijn.