Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Face to Feet care verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Face to Feet care of om een andere reden persoonsgegevens aan Face to Feet care verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met de Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Face to Feet care, Kerkelandenlaan 3m 1216 RN Hilversum, KVK 32126666. De salon is bereikbaar via [email protected] of telefonisch 06-53 549 494.

2. Welke gegevens verwerkt Face to Feet care en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • voor- en achternaam, geboortedatum
  • adresgegevens
  • telefoonnummer,  e-mailadres
  • eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
  • voor – en na foto’s.

Face to Feet care verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan
  • je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Face to Feet care
  • je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren. Er zijn namelijk ook contra-indicaties bij diverse behandelingen.
  • Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s worden alleen intern gebruikt en in enkele gevallen bij trainingen of de vraag om advies van desbetreffende leverancier van het merk of apparatuur.

E-mail berichtgeving:
Face to Feetcare gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie bijvoorbeeld een verjaardagskaart. Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
Face to Feet care verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Face to Feet care passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Face to Feet care gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de eigenaresse van Face to Feet care kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Face to Feet care zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Face to Feet care je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Face to Feet care via [email protected] of telefoonnummer 06-53 549 494

6. Wijzigingen
Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.